Statuten Regimentsonderofficiersvereniging
“Garderegiment Fuseliers Prinses Irene “

Artikel 1.    Naam en vestiging
      De vereniging draagt de naam:
1.    Regimentsonderofficiersvereniging “Garderegiment Fuseliers Prinses Irene”?
2.    Zij is gevestigd in Oirschot.

Artikel 2.    Doel
      De vereniging heeft tot doel:
1.    Het bevorderen van de saamhorigheid, de kameraadschap en het verstevigen van de sociale contacten binnen de Onderofficiersvereniging van het Regiment.
2.    Het bevorderen van traditiebelevingen onder de onderofficieren van het Regiment.

Artikel 3.    Uitvoering
     De vereniging tracht dit te bereiken door:
1.    Het in/ uit drinken van collegae binnen het bataljon en Regiment.
2.    Het deelnemen aan de Regimentsjaardag.
3.    Het houden van jaarlijkse evenementen.
4.    Het aandacht schenken aan speciale gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van leden.

Artikel 4.    Leden
      De vereniging bestaat uit verschillende categorieën betalende leden:
1.    Onderofficieren die werkzaam zijn binnen 17 Painfbat GFPI. (ook als dit op TTW basis plaatsvindt)
2.    Onderofficieren die deel uitmaakten van 17 Painfbat GFPI als lid van het Regiment  en nu elders te werk gesteld zijn.
3.    Onderofficieren van verschillende wapens  en dienstvakken die deel uitmaakten van 17 Painfbat GFPI en nu elders te werk zijn gesteld.
4.    Leden welke eervol zijn ontslagen en de wens kenbaar maken lid te blijven.
5.    Leden zijn uitloop officieren van het regiment, welke hebben aangegeven lid te willen blijven.
6.    Onderofficieren die werkzaam zijn binnen de LO/S.

Artikel 5.    Ereleden
1.    Ereleden, dit zijn personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
2.    Ereleden hebben geen contributie verplichtingen
3.    Men wordt tot erelid benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 of meer van de uitgebrachte stemmen, op voordracht van het bestuur of tenminste tien leden.


Artikel 6           Buitengewoon leden
       Gewezen BA/RA wordt automatisch buitengewoon lid van de ROOV

Artikel 7    Contributie
1.    De maandelijkse contributie wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
2.    Nadere aanwijzingen omtrent de contributie zijn gesteld in artikel 6 van het huishoudelijk reglement.
3.    Ere leden en buitengewoon leden zijn vrijgesteld van contributie.

Artikel 8    Financiën
1.    De vereniging beschikt over kasgeld en een girorekening.
2.    De gelden worden aangewend om het gestelde in artikel 3 van deze statuten te realiseren.
3.    Het vastgestelde reserveringsbedrag bedraagt: ? 100, -


Artikel 9    Beëindiging lidmaatschap
1.    Het lidmaatschap eindigt indien een lid een contributieachterstand heeft van meer dan 3 maanden.
2.    Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen dispensatie te verlenen.
3.    Het lidmaatschap eindigt bij opzegging of bij overlijden.
4.    Het bestuur is bevoegd wanbetalers te  royeren

Artikel 10    Bestuur
1.    Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en maximaal 11 leden.
2.    Het ledenaantal van het bestuur moet steeds een oneven aantal zijn.
3.    Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de leden.
4.    Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
5.    De voorzitter is de BA.  De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.
6.    Uitgezonderd de BA en de CSM’s wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.
7.    Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden benoemd.
8.    De kandidatenlijst dient vooraf ter goedkeuring te worden aangeboden aan de C 17 Painfbat GFPI.
9.    De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Ingeval van vacatures in het bestuur, wordt hier in voorzien door de algemene vergadering.

Artikel 11    Uitvoeringsbepalingen
De uitvoeringsbepalingen van deze statuten zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 12    Wijziging/ ontbinding statuten
De statuten kunnen worden gewijzigd dan wel worden ontbonden in    overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 42 en 43 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.