Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven Van Goor Fonds

VERVANGEN/VERWIJDEREN

Beleidsplan

Doelstelling beleidsplan

De Stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen, waar dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk blijkt te zijn. Dit houdt in dat de Stichting zorgt voor financiële ondersteuning van alle veteranen en (voormalige) leden van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI).

Deze ondersteuning wordt alleen geboden als de veteraan of het (voormalig) lid GFPI in kwestie bij geen enkele andere instantie meer terecht kan voor de gevraagde hulp. De voorstellen voor ondersteuning komen vooral van onze zustervereniging de VVVGFPI (ook ANBI) die zich bezighoudt met het in stand houden van de band tussen de veteranen en de actief dienende militairen, het begeleiden bij het oplossen van (psycho)sociale problemen en het verlenen van nuldelijnsondersteuning binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Hierdoor kan deze groep van ruim 6500 mensen uit alle lagen van onze samenleving hun (traumatische) ervaringen beter verwerken en daardoor beter functioneren in onze maatschappij.

Werkzaamheden/activiteiten

  • Bestuursvergadering gericht op beleid, activiteiten en fondsenwerving naar behoefte door het jaar heen, maar tenminste in maart en oktober.
  • Besluitvorming aangaande concrete financiële steunverleningen (gratificaties) in vergaderingen, besprekingen of per mail.
  • Fondsenwerving.
  • Beleggen van fondsen/vermogen.
  • Communicatie tijdens reünies, via website www.fuseliers.nl, social media en het regimentsblad De Vaandeldrager (vier edities per jaar).
  • Afleggen van verantwoording.

Bestuur

Het bestuur van het steunfonds bestaat momenteel uit:

- Brigadegeneraal der Fuseliers b.d. A.T. Vermeij, voorzitter;

- Kolonel der Fuseliers b.d. H. de Boer, vice-voorzitter VVVGFPI;

- Majoor der Fuseliers H. van Stratum-Meindertsma, secretaris;

- Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. H. Laurens, penningmeester, tevens coördinator Nuldelijnsondersteuning

- De Commandant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene;

- Dhr. F.J.J. van der Meeren, Sociaal Medewerker, secretaris van de Vereniging van Oud-Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, adviseur van het bestuur.

Fondsen werving

De fondsenwerving van de Stichting wordt ondersteund door actieve communicatie (tijdens reünies, website www.fuseliers.nl , social media en het regimentsblad De Vaandeldrager). De fondsen worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties;

  • Schenkingen/giften, erfstellingen en legaten;

  • Alle andere verkrijgingen en baten.

We zijn inmiddels heel blij dat de VVVGFPI ons jaarlijks structureel steunt, zodat wij vanuit kameraadschappelijk oogpunt de mensen die het nodig hebben ook in de toekomst kunnen blijven helpen.

Het zou overigens dan ook wel weer mooi zijn, als er door de actief dienenden zo nu en dan weer eens wat wordt bijgestort in ons Steunfonds. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door bij uw FLO-receptie, Commando-overdracht of een andere receptie of een jubileum niet te gaan voor veel flessen Calvados of wijn, maar als cadeautip een goed doel zoals het Steunfonds aan te prijzen of gewoon een collectebus/-doos op de receptie neer te zetten.

Beheer fondsen

De Stichting heeft de fondsen belegd op spaarrekeningen en in beleggingsfondsen met brede spreiding en dus laag risico. De penningmeester is hier namens het stichtingsbestuur de spil in. Jaarlijks vindt er een controle van de jaarrekening en kascontrole plaats. 

Besteding fondsen

Er is sinds de oprichting van beide fondsen in de 2e wereldoorlog op maatschappelijk en sociaal vlak veel verbeterd. Wat de oprichters voor ogen stond - het geven van financiële ondersteuning voor de leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, hun familie of nabestaanden - wordt door de latere invoering van het stelsel van sociale zekerheid en bijstand in belangrijke mate afgedekt. De doelgroep is later uitgebreid met iedereen die onder de naam van Prinses Irene dient of heeft gediend.

Uit de praktijk (o.a. de nuldelijnsondersteuning van de VVVGFPI) blijkt echter dat de sociale zekerheid niet voor iedereen (voldoende) uitkomst biedt. Er blijft daarom een behoefte bestaan aan financiële ondersteuning i.c. de taak en doelstelling van beide fondsen.

Het bestuur van de Stichting bepaalt jaarlijks het bedrag dat beschikbaar is voor steunverlening in het komend jaar. Met dat vastgestelde bedrag voor het betreffende jaar als vertrekpunt, neemt de coördinator van het bestuur de binnengekomen aanvragen in behandeling en doet voorstellen voor de besluitvorming (positief/negatief advies en de hoogte van de gratificatie) aan het gehele bestuur. Wanneer nodig zal het bestuur de prioriteitsvolgorde uit de statuten toepassen. Daarnaast kan ook meer generieke steun aan veteranenactiviteiten t.b.v. GFPI worden verleend.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting zien af van een beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en voor administratieve benodigdheden.