Privacyverklaring Stichting Brigade en Garde

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41244193 en gevestigd op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hoofd Sectie S1 17 Painfbat GFPI is de Functionaris Gegevensbeschermingvan Stichting Brigade en Prinses Irene. Hij/zij is te bereiken zoals hieronder weergegeven.

Geldigheid privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle stichtingen, verenigingen en overige geledingen die aangesloten zijn bij de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene en als zodanig benoemd worden op https://www.fuseliers.nl/verenigingen/.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomend geval kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadmin@fuseliers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw aanmelding voor activiteiten en de betaling ervan.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en ons kwartaalblad De Vaandeldrager.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Brigade en Garde Prinses Irene) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de bovengenoemde persoonsgegevens, na afronding van onze activiteiten nog een bewaartermijn van vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Brigade en Garde Prinses Irene blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken die nodig zijn voor een juiste werking van de website www.fusliers.nl.