Regimentsonderofficiersvereniging
“Garderegiment Fuseliers Prinses Irene “

Huishoudelijk regelement

Artikel 1
De voorzitter heeft de volgende taken:
1.    De vz activeert het bestuur, coördineert binnen het bestuur en leidt de ledenvergadering.
2.    Hij geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven.
3.    Hij roept bestuursvergaderingen bijeen.
4.    Hij draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement.
5.    Hij heeft het recht een lid te schorsen indien gedrag c.q. handelswijze hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 2
De secretaris heeft de volgende taken:
1.    Het voeren van de verenigingscorrespondentie.
2.    Het notuleren van de ledenvergadering en bestuursvergaderingen.
3.    Het uitbrengen van het jaarverslag.
4.    Het vastleggen van besluiten.
5.    Het uitgeven van de activiteitenkalender per jaar.

Artikel 3
De penningmeester heeft de volgende taken:
1.    Hij beheert de verenigingsgelden.
2.    Hij houdt de administratie bij van inkomsten en uitgaven van de vereniging.
3.    Hij is belast met het innen van de contributie.
4.    Hij brengt verslag uit van zijn financiële beheer aan de ledenvergadering.
5.    Hij is verplicht te allen tijde de kascontrolecommissie inzage te geven in de boeken en bescheiden.
6.    Hij legt verantwoording af aan het bestuur voor rekeningen boven de ? 50

Artikel 4
De taken van de overige bestuursleden zijn:
1.    Het dagelijks bestuur behulpzaam zijn bij alle voorkomende zaken van de vereniging.
2.    Vervangen op verzoek functies van het dagelijks bestuur.
3.    Dragen bij in de besluitvorming van het bestuur.

Artikel 5
Kascontrolecommissie:
1.    Door het bestuur worden twee leden (geen bestuursleden ROOV). van de vereniging aangezocht om de kas van de vereniging jaarlijks te controleren.
2.    Zij controleren de kas, het kasboek en de daarbij behorende bescheiden en leggen hun bevindingen vast in een proces-verbaal. Zij doen hiervan verslag tijdens de algemene ledenvergadering.

Artikel 6
Contributie:
1.    De contributie bedraagt ? 4,00 per maand voor leden.
2.    De betaling geschiedt per;
-    Automatische incasso.
-    Internet bankieren.
-    Periodieke overboeking.
op IBAN rekeningnummer NL42INGB 0001023293 t.n.v. penningmeester
ROOV vereniging 17 Painfbat GFPI , postbus 33, 5688 ZG Oirschot.

Artikel 7
Inhoud geven aan artikel 3 sub d van de statuten:
Het aandacht schenken aan speciale gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer.
1.    Het bestuur dient op de hoogte te worden gehouden door de CSM’s of andere leden betreffende bijzonderheden van de leden om vervolgens adequaat hiermee om te kunnen gaan.
2.    Bij langdurige ziekte van leden zal door het bestuur betrokkenheid worden getoond.
3.    Indien de vereniging een uitnodiging ontvangt voor een evenement buiten verenigingsverband bepaald het bestuur of hieraan gevolg wordt gegeven en welke bijdrage hieraan verbonden wordt. ( max ?50,- )     

Gebeurtenis Vorm Bedrag
Geboorte Attentie met bloemen ?20,-
Ziekte >21 dagen Attentie ?20,-
Huwelijk Attentie met bloemen ?20,-
Ambtsjubilea Cadeau ?30,-
Begrafenis van een lid Bloemen Dagprijs
Verlaten ROOV Herinnering ?20,-
Scheidende RC/RA Cadeau ?30,-
Uitzending tbv relatie Bloemen Dagprijs
Uitgezonden lid ROOV Pakketje ?15,-

 

4.     Als lid heeft men recht op:
-    de in punt 3 vermelde zaken.
-    diverse consumpties bij het in/uit drinken.
-    bijdrage/korting bij verschillende activiteiten.

Artikel 8
Diversen:
1.    In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur
2.    Een voorstel tot wijziging van het reglement kan slechts in de algemene vergadering.
3.    Het bestuur is verplicht ieder lid een exemplaar van de laatste uitgave van de statuten en het huishoudelijk reglement ter beschikking te stellen.
4.    In principe komt het bestuur 1 x per kwartaal bijeen.

Artikel 9
Wijzigingen (cursief) vastgesteld op de ALV van 16 maart 2016.