Voor een zo goed mogelijke belangenbehartiging van onze veteranen is de VVVGFPI aangesloten bij het Veteranenplatform (VP, rechtspositie), Veteraneninstituut (Vi, zorg), Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht (GORK KL, faciliteiten), de "steunfondsen" GFPI (financiële ondersteuning) en de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene (samenwerking binnen het Regiment).

ANBI

De VVVGFPI is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr. 8217.93.111). Het actuele beleidsplan VVVGFPI is inzichtelijk op deze pagina (links boven). De VVVGFPI is geen verdienmodel en kent geen financieel beloningsbeleid.

De VVVGFPI heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die de diverse missies of inzet­gebieden vertegenwoordigen en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Alle bestuurs­leden beschikken daarom over een actuele Verklaring Geen Bezwaar (VGB) of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Alle bestuursleden treden elke drie jaar af - cfm een schema van aftreden - en mogen zich op de Algemene Ledenvergadering herkiesbaar stellen.

Financiele verantwoording wordt jaarlijks (tijdens de Algemene Ledenvergadering) door het bestuur d.t.v. een kascommissie aan de leden afgelegd. De actuele balans kunt u opvragen via de secr; vvvgfpi@fuseliers.nl.

Kamer van Koophandel (KvK)

De Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 17273694

Statuten VVVGFPI

Heden, zeven januari tweeduizend tien, verschenen voor mij, Mr ANTONIUS LAMBERTUS GERRIT ROCHUS VAN GRINSVEN, notaris met als plaats van vestiging Loon op Zand: de heer H.A.J.M. Jacobs en de heer F.E.T.J. van Dijk. de comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

 

1)    Artikel 1. Algemeen.
a)    De Vereniging draagt de naam: VERENIGING VAN VETERANEN GARDEREGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE, hierna te noemen de Vereniging. 

b)    De Vereniging neemt de doelstelling en tradities van de Vereniging Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en Vereniging van Oud-strijders Indiëbataljons GRPI over en zet deze voort voor alle veteranen binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en uit respect daarvoor wordt de oprichtingsdatum van de oudste geleding tevens als officiële oprichtingsdatum van de Vereniging gehanteerd; 13 april 1947.
c)    De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te onder nr. 17273694.
d)    De Vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer; 8217.93.111.
e)    De naamrechten van VVVGFPI.nl zijn in het bezit van de Vereniging.
f)    T.b.v. van de doelgroepen binnen de Vereniging prevaleert - na afstemming met het bestuur - het vastgestelde in het doelgroepbijvoegsel boven het gestelde in dit Huishoudelijk Reglement.
 

De resterende tekst volgt later

 

Huishoudelijk reglement VVVGFPI

Dit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd op de installatievergadering van VVVGFPI

1)    Artikel 1. Algemeen.
a)    De Vereniging draagt de naam: Vereniging Van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, hierna te noemen de Vereniging. De statuten van de Vereniging zijn op 07 januari 2010 bij de notaris gepasseerd. 
b)    De Vereniging neemt de doelstelling en tradities van de Vereniging Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en Vereniging van Oud-strijders Indiëbataljons GRPI over en zet deze voort voor alle veteranen binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en uit respect daarvoor wordt de oprichtingsdatum van de oudste geleding tevens als officiële oprichtingsdatum van de Vereniging gehanteerd; 13 april 1947.
c)    De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te onder nr. 17273694.
d)    De Vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer; 8217.93.111.
e)    De naamrechten van VVVGFPI.nl zijn in het bezit van de Vereniging.
f)    T.b.v. van de doelgroepen binnen de Vereniging prevaleert - na afstemming met het bestuur - het vastgestelde in het doelgroepbijvoegsel boven het gestelde in dit Huishoudelijk Reglement.

2)    Artikel 2. Doelstelling Huishoudelijk Reglement.
a)    Dit Huishoudelijk Reglement bevat (nadere) uitvoeringsbepalingen van de Statuten van de Vereniging.
b)    Het Huishoudelijk Reglement dient tot het verminderen van de administratieve last en financiële consequenties m.b.t. veranderingen in de uitvoering van regelgeving binnen de Vereniging. 
c)    Het Huishoudelijk Reglement kan per doelgroep (zie Statuten; artikel 1. lid 2.) worden gecomplementeerd met een op voornoemde doelgroep gericht bijvoegsel.

3)    Artikel 3. Lidmaatschapsnummer.
a)    Iedere veteraan heeft een uniek nummer namelijk een militair registratie- of  peoplesoftnummer. Dit militair registratie- of peoplesoftnummer is tevens het lidmaatschapsnummer van de Vereniging. 
b)    Voor diegene binnen de Vereniging die geen militair registratie- of peoplesoftnummer heeft (m.n. nabestaanden en begunstigers) krijgen door de ledenadministratie van de Vereniging een lidmaatschapsnummer toegewezen. 

4)    Artikel 4.
a)    De leden verklaren zich te onderwerpen aan de bepalingen der Statuten van de Vereniging, alsmede aan het Huishoudelijk Reglement en alle overige besluiten en bepalingen welke op wettige wijze tot stand zijn gekomen.
b)    De leden worden geacht het gestelde in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het op hem  van toepassing zijnde bijvoegsel van de Vereniging te kennen en zich hieraan te conformeren. 

5)    Artikel 5. Algemene Ledenvergadering.
a)    Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin het Bestuur verantwoording aflegt aan de leden.
b)    De Voorzitter van de Vereniging leidt de Algemene Ledenvergadering, terwijl de secretaris (of ander door het Bestuur aangewezen persoon) zorg draagt voor het notuleren.
c)     In de Algemene Ledenvergadering komen tenminste aan de orde:
i)    De ingekomen stukken.
ii)    De voorgestelde agenda.
iii)    Het vaststellen notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering.
iv)    Het jaarverslag door de secretaris.
v)    Het jaarverslag, en de begroting voor het lopende Verenigingsjaar door de Penningmeester.
vi)    Het verslag van de Kascontrolecommissie over het afgelopen boekjaar.
vii)    De (her)verkiezing Bestuursleden/Kascontrolecommissie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden indien van toepassing de in het afgelopen Verenigingsjaar overleden leden herdacht. 

6)    Artikel 6.
De eenheden/inzetgebieden waarop het lidmaatschap van toepassing kan zijn:
a)    WO II; Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
b)    Nederlands Indië en Nieuw Guinea;

i)    3e Bataljon Garderegiment Prinses Irene.
ii)    4e Bataljon Garderegiment Prinses Irene.
iii)    5e Bataljon Garderegiment Prinses Irene.
iv)    6e Bataljon Garderegiment Prinses Irene.
v)    7e Bataljon Garderegiment Prinses Irene.

c)    Missies na 1979;

i)    IFOR 2 17 (NL) Mechbat GFPI (1996).
ii)    SFOR 1 Acie 17 Painfbat GFPI (1997)         o.l.v. 101 (NL) Mechbat.
iii)    SFOR 5 17 (NL) Mechbat GFPI (1998/9).
iv)    KFOR 2 Acie 17 Painfbat GFPI (2000)         o.l.v. 1 (NL) Gn/Hulpbataljon.
v)    SFOR 10 Bcie 17 Painfbat GFPI (2001)        o.l.v. 11 (NL) Mechbat RHvS.
vi)    SFOR 13 17 (NL) Mechbat GFPI (2002/3).
vii)    SFOR 14 Bcie 17 Painfbat GFPI (2003)      o.l.v. 11 (NL) Mechbat RHvS.
viii)    SFIR 5 Ccie 17 Painfbat GFPI (2004/5)      o.l.v. 11 AMB GGJ.
ix)    EUFOR 5 C-Cie 17 Painfbat GFPI (2006/7)
x)    ISAF TFE 2 17 (NLD) BG GFPI (2006/7)      Staf-, A- en B-Compagnie
xi)    ISAF TFE 9 17 Painfbat GFPI (2009)           A-Compagnie            
xii)    ISAF TFE 10 17 (NLD) BG GFPI (2009)      Staf- en B-compagnie
xiii)    ISAF TFE 11 17 Painfbat GFPI (2010)        C-Compagnie

d)    Overige, kleine en/of individuele missies (UNPROFOR, UNFICYP, UNTSO, IFOR, KFOR, SFOR en MINUSMA). 

7)    Artikel 7. Verenigingstenue.
a)    Onderstaand tenue is voorgeschreven bij Regiments- en externe evenementen waarbij de Vereniging vertegenwoordigd wordt; 
i)    Grijze pantalon/rok, blauwe blazer, wit overhemd met regimentsstropdas/ strikje en zwarte schoenen. Actief dienende leden mogen het DT dragen.
ii)    Toevoegingen (voor dragen van het DT gelden de vigerende regels);

(1)    Op de linkermouw mag het herkenningsteken van de (vredes)missie (bijv. IFOR, SFOR, ISAF of UN) waarbij werd gediend worden bevestigd.
(2)    Ter hoogte van de linkerborstzak mag het borstembleem van de missie worden bevestigd.
(3)    Ter hoogte van de rechterborstzak mag het borstzakembleem van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene middels een knop worden bevestigd.
(4)    Op de rechterrevers mag het Veteraneninsigne worden bevestigd en indien gerechtigd op het linkerrevers het draaginsigne gewonden.
(5)    Er worden aan het Verenigingstenue geen verdere toevoegingen bevestigd en/ of hoofddeksels gedragen, anders dan hier beschreven.
(6)    Het draagrecht van het Invasie-fluitkoord voor veteranen is uitsluitend voorbehouden aan diegene die daadwerkelijk gediend heeft bij de Koninklijke Nederlandse brigade Prinses Irene, of als lid van 17 Painfbat GFPI is uitgezonden geweest, of als ‘aanvuller met het draagrecht van het Invasie-fluitkoord’ met 17 Painfbat GFPI is uitgezonden geweest maar dan alleen bij veteranenactiviteiten van GFPI. Uitzondering voor hen die het draagrecht verkregen hebben, vanwege hun verdiensten, van het bestuur van de VOSKNBPI.

(7)     Bij deelname aan een defilé of een herdenking is het dragen van een baret verplicht, dit moet of een zwarte baret zijn of de kleur baret die gedragen werd tijdens de uitzending.
b)    Bij ceremoniële plechtigheden mogen toegekende militaire onderscheidingen (cfm Reglement onderscheidingen CLAS), ter hoogte van de linkerborstzak, op het Verenigingstenue worden gedragen. De leden van de Vereniging volgen hierbij het voorgeschreven protocol behorende tot de ceremonie. 
c)    M.b.t. verdere aanwijzingen/afwijkingen geldt de regelgeving indien vastgesteld in het voor deze doelgroep bedoelde bijvoegsel.

8)    Artikel 8. Verenigingsblad.
a)    Om de band van de Vereniging met het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene te handhaven is de Vaandeldrager ook het Verenigingsblad. In elke Vaandeldrager wordt ruimte gereserveerd voor mededelingen en foto’s van de leden. 
b)    M.b.t. verdere aanwijzingen/afwijkingen geldt de regelgeving indien vastgesteld in het voor deze doelgroep bedoelde bijvoegsel.

9)    Artikel 9. Verenigingsembleem.
a)    De Vereniging beschikt over Verenigingsembleem (of logo/beeldmerk) dat uniek is en de Vereniging en haar activiteiten herkenbaar maakt.
b)    Het Verenigingsembleem mag alleen worden gebruikt in Verenigingsverband, misbruik kan tot opzegging van het lidmaatschap leiden. 
c)    Het Verenigingsembleem bestaat uit het Veteraneninsigne met daar omheen het Invasie-fluitkoord en symboliseert de verbondenheid van alle veteranen binnen, en met het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 
d)    M.b.t. verdere aanwijzingen/afwijkingen geldt de regelgeving indien vastgesteld in het voor deze doelgroep bedoelde bijvoegsel.

10)    Artikel 10. Bestuursfuncties.
a)    Om als lid van het Bestuur te kunnen worden gekozen, moet men zich daartoe bereid verklaren en tenminste één jaar lid van de Vereniging zijn. Voor het vervullen van een bestuursfunctie wordt geen vergoeding gegeven. Gemaakte redelijke kosten kunnen worden vergoed.
b)    Voor alle bestuursfuncties maakt het Bestuur een aanbeveling op van één of meer kandidaten en functies, welke in de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering worden bekend gemaakt. In deze uitnodiging zal tevens worden vermeld of leden van het zittend Bestuur zich herkiesbaar stellen.
c)    Een bestuursfunctie is in principe voor een periode van drie jaar.
d)    Elk jaar treedt een deel van het Bestuur af volgens een door het Bestuur opgemaakt schema van aftreden.
e)    Uiterlijk veertien dagen vóór de Algemene Ledenvergadering, waarin over deze vacatures zal worden beslist, kunnen door leden, niet zijnde lid van het zittende Bestuur, andere kandidaten schriftelijk worden voorgedragen.
f)    Deze voordracht dient te worden gezonden aan de secretaris en door tenminste tien, niet tot het Bestuur behorende leden, te zijn ondertekend.

11)    Artikel 11. Het Bestuur.
a)    Het Bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur en overige leden.
b)    Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de doelstelling van de Vereniging vertegenwoordigt het Bestuur de leden in het Veteranenplatform, het Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht en de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.
c)    Het Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. 

12)    Artikel 12. Dagelijks Bestuur.
a)    Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging en bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
b)    Het Dagelijks Bestuur is bevoegd handelend op te treden in gevallen waarin het voltallig Bestuur niet tijdig bijeengeroepen kan worden. Hiervan geeft het kennis in de eerstvolgende Bestuursvergadering. 
c)    Het Dagelijks Bestuur is gerechtigd om bedragen tot ? 2500,- zonder voorafgaande toestemming van de leden te besteden.

13)    Artikel 13.
Zijn omstandigheden aanwezig die het Dagelijks Bestuur noodzaken de besluiten van het Bestuur of van de Algemene Ledenvergadering niet uit te voeren, daarvan af te wijken of te schorsen, dan doet het daarvan onverwijld mededeling aan de overige bestuursleden en op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de leden.

14)    Artikel 14. De voorzitter.
a)    De voorzitter maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en is belast met de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten.
b)    De voorzitter heeft de leiding van de Bestuurs- en de Algemene Ledenvergaderingen, en die van het Dagelijks Bestuur. Zo vaak als nodig, belegt hij deze vergaderingen.
c)    De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in die vergaderingen.
d)    Een besluit van schorsing van leden door het Bestuur of een royement door de Algemene Ledenvergadering brengt de voorzitter schriftelijk en aangetekend ter kennis van de betreffende leden. De voorzitter kan zich t.a.v. missiegerelateerde evenementen laten vertegenwoordigen door andere bestuursleden dan wel aangewezen vertegenwoordigers uit de bedoelde doelgroep.
e)    De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

15)    Artikel 15. De secretaris.
a)    De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en voert alle correspondentie. Hij houdt afschrift van alle uitgaande stukken.
b)    De secretaris is gehouden alle in- en uitgaande stukken op de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis te brengen en beheert het archief.
c)    Minstens twee weken vóór de Algemene Ledenvergadering dient hij een concept jaarverslag in bij het bestuur en maakt de inhoud bekend op de Algemene Ledenvergadering.
d)    De secretaris notuleert alle Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen.
e)    De tweede secretaris vervangt hem bij afwezigheid. Bovendien staat hij de secretaris bij voor zover dit nodig is. 
f)    De secretaris wordt v.w.b. de coördinatie voor deelname aan activiteiten ondersteund door vertegenwoordigers uit de diverse doelgroepen.

16)    Artikel 16. De penningmeester.
a)    De penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en draagt zorg voor het bijhouden van alle voor de Vereniging bestemde gelden in een overzichtelijke boekhouding.
b)    De penningmeester int alle voor de Vereniging bestemde gelden en brengt deze, voor zover mogelijk, onder bij een solide bank ten name van de Vereniging. De penningmeester draagt zorg voor een bankrekening ten name van de Vereniging.
c)    De penningmeester draagt zorg voor subsidieaanvragen richting het VFonds en/of VI. 
d)    Alle uitgaven, door hem gedaan, moeten zijn gewettigd door de lopende verplichtingen van de Vereniging of besluiten van Bestuur dan wel de Algemene Ledenvergadering. Alle betalingen dienen d.m.v. een schriftelijk betalingsbewijs te worden verantwoord.
e)    Minstens twee weken voor de Algemene Ledenvergadering brengt  de penningmeester schriftelijk verslag uit aan het bestuur over zijn financieel beheer over het afgelopen boekjaar en dient dan tevens de begroting in, ter goedkeuring voor het volgend Verenigingsjaar.
f)    De penningmeester verschaft minstens eenmaal per jaar inzage in de boekhouding en bescheiden aan de kascontrolecommissie.
g)    De penningmeester beheert tevens de ledenadministratie en registreert de leden, ereleden en begunstigers.
h)    De penningmeester kan worden ondersteund door een 2e penningmeester. Zij mogen samen de taken verdelen en uitvoeren, maar de penningmeester blijft eindverantwoordelijk.

17)    Artikel 17. Kascontrolecommissie.
a)    De Algemene Ledenvergadering benoemt twee leden en een reserve lid, niet behorende tot het Bestuur, tot kascontrolecommissie, die tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengt aan de leden.
b)    De drie gekozen kascontrolecommissieleden worden in de Algemene Ledenvergadering benoemd voor de tijd van één jaar met een maximum van twee opeenvolgende jaren. 
c)    Een lid behorende tot de kascontrolecommissie mag niet gelijktijdig deel uitmaken van het Bestuur.
d)    De kascontrolecommissie is belast met de controle over het beheer van de geldmiddelen op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid.
e)    De kascontrolecommissie heeft ten allen tijde het recht op inzage van de bescheiden en zo zij dit nodig oordeelt aan haar te doen overdragen, dan wel inlichtingen in te winnen over het financieel beheer in de ruimste zin.
f)    Jaarlijks, na afsluiting van het boekjaar brengt de kascontrolecommissie schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
g)    De kascontrolecommissie adviseert aan het eind van haar verslag de Algemene ledenvergadering het Bestuur wel of niet te dechargeren over het afgelopen boekjaar.
h)    Het verslag van de kascontrolecommissie dient schriftelijk en door beide commissieleden getekend overhandigd te worden aan het Bestuur.

18)    Artikel 18. De nuldelijnsondersteuning.
a)    De coördinator nuldelijnsondersteuning is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur.
b)    De coördinator nuldelijnsondersteuning is verantwoordelijk voor het (laten) leggen en onderhouden van contacten met het Veteranenplatform, Veteraneninstituut, De Basis, Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (B.N.M.O.) en het Militair Invaliditeit Centrum (M.I.C.) in het belang van de leden van de Vereniging, hun thuisfront en/of hun nabestaanden.
c)    De coördinator nuldelijnsondersteuning is verantwoordelijk voor opleiding, registratie, certificering en inzet van de nuldelijnsondersteuners. De coördinator nuldelijnsondersteuning kan taken delegeren aan geregistreerde nuldelijnsondersteuners.
d)    De coördinator nuldelijnsondersteuning is verantwoordelijk voor het indienen en de coördinatie van een verzoek tot financiële ondersteuning van leden, hun thuisfront en/of nabestaanden in (acute) financiële nood bij de zogenaamde “Steunfondsen Prinses Irene”?.
e)    De nuldelijnsondersteuner verbindt zich jegens de Vereniging om te ondersteunen inzake sociale en maatschappelijke aangelegenheden en in dat kader activiteiten te ontplooien in het belang van de leden van de Vereniging, hun thuisfront en/ of hun nabestaanden. 
f)    De werkzaamheden van de nuldelijnsondersteuner kunnen bestaan uit:
i)    Het verlenen van nuldelijnsondersteuning c.q. begeleiden van veteranen naar de juiste zorginstanties en waar nodig  deze te monitoren als casemanager.
ii)    Optreden als intermediair naar algemeen maatschappelijke hulpverleningsinstanties als naar militair gerelateerde hulpverleningsinstanties.
iii)    In het algemeen al datgene te verrichten i.h.k.v. zorg en nazorg wat een bijdrage kan leveren tot het geestelijk en lichamelijk welzijn van de leden, hun thuisfront en/ of nabestaanden, zoals:
(1)    Op verzoek optreden als casemanager bij de behandeling van leden, hun thuisfront en/of nabestaanden bij geëigende instanties.
(2)    Bezoeken aan gewonden en zieken incl. het hieraan gerelateerd kopen en aanbieden van attenties tot ?20,-.
(3)    Het bijwonen en/of helpen organiseren van begrafenissen (ceremonieel).
(4)    Het corresponderen met instanties ten behoeve van leden, hun thuisfront en/ of nabestaanden in overleg met het Dagelijks Bestuur.
(5)    Het melden van probleemsituaties en daarover rapport uitbrengen aan het Bestuur.
g)    Voor het vervullen van werkzaamheden voor de nuldelijnsondersteuning is geen vergoeding voorzien.  Gemaakte redelijke kosten kunnen worden vergoed.
h)    M.b.t. verdere aanwijzingen/afwijkingen geldt de regelgeving zoals vastgesteld in het voor deze doelgroep bedoelde bijvoegsel.

19)    Artikel 19. Communicatie.
a)    Het Bestuur communiceert met de leden via het verenigingsblad de Vaandeldrager, post, e-mail en social media en internet.
b)    Het Bestuur heeft t.b.v. de interne en externe communicatie de beschikking over een communicatieadviseur/- medewerker en een webmaster.
c)    De Vereniging beschikt over een actueel communicatieplan.

20)    Artikel 20. Commissies en werkgroepen.
a)    Het Bestuur is gerechtigd om commissies en/of werkgroepen t.b.v. het Bestuur en/of de Vereniging in te stellen.
b)    De commissies/werkgroepen kunnen in opdracht van het Bestuur onderzoek verrichten, voorbereidingen treffen voor verenigingsactiviteiten of het organiseren van verenigingsactiviteiten, zoals reünies.
c)    De leden van de commissies/werkgroepen nemen deel op basis van vrijwilligheid. Hier staat geen vergoeding tegenover. Gemaakte redelijke kosten kunnen worden vergoed.
d)    De Vereniging ondersteunt de commissies/werkgroepen waar nodig en mogelijk.
e)    De commissies/werkgroepen zijn rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur.
f)    De commissies/werkgroepen rapporteren het Dagelijks Bestuur elke drie maanden over de vorderingen m.b.t. uitvoering hun opdracht. 

21)    Artikel 21. Stemmen.
a)    Het Bestuur beslist uiteindelijk over de geldigheid van een schriftelijke volmacht. Deze volmacht dient tenminste te zijn voorzien van een dagtekening, naam en de datum van de vergadering waarvoor de volmacht bedoeld is, naam en handtekening volmachtgever, naam en handtekening gemachtigde.
b)    Het stemmen kan schriftelijk plaats vinden of door middel van handopsteken, waarbij de meerderheid van stemmen (helft + één) de doorslag geeft.
c)    Leden die niet aanwezig kunnen zijn bij een vergadering mogen, indien het voorstel tot wijziging bekend is gesteld, schriftelijk hun stem uitbrengen. Dit kan door deze tenminste twee werkdagen voorafgaande aan de vergadering hun stem schriftelijk of middels een e-mail aan het Bestuur door te geven.
d)    Indien bij stemming de stemmen staken, zal er opnieuw worden gestemd. Indien de stemmen tot twee keer staken dan is het voorstel verworpen.
e)    Indien er geen tegenkandidaten zijn, kan een Bestuurslid bij acclamatie worden herkozen. 

22)    Artikel 22. Contributie.
a)    De contributie behorende bij het lidmaatschap van de Vereniging is per deelvereniging in het doelgroepbijvoegsel vastgelegd.
b)    Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.
c)    De contributie dient over het gehele lopende kalenderjaar te worden betaald en bedraagt ? 15,-.
d)    Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
e)    Een tussentijdse opzegging van lidmaatschap dient voor de jaarwisseling door middel van een schriftelijke kennisgeving of e-mail bij de penningmeester aanwezig te zijn.
f)    De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en is gedurende het gehele kalenderjaar gelijk, m.a.w. er vindt geen verrekening plaats indien men korter dan twaalf maanden lid is (of wordt). 
g)    M.b.t. verdere aanwijzingen/afwijkingen geldt de regelgeving indien vastgesteld in het voor deze doelgroep bedoelde bijvoegsel.
h)    De minimum bijdrage van een begunstiger is gelijk aan de contributie.

23)    Artikel 23. Financiële verplichting.
a)    De leden zijn verplicht hun financiële verplichting bij vooruitbetaling jaarlijks te voldoen, door storting of overschrijving op het  IBAN rekeningnummer van de Vereniging. Indien is gekozen voor de optie automatische incasso bij de aanmelding als lid van onze Vereniging, zal door zorg van de penningmeester, de jaarlijkse contributie automatisch geïncasseerd worden. Blijkt om de één of andere reden automatische incasso niet mogelijk zal de penningmeester het lid per e-mail, telefoon of per post benaderen met het verzoek de contributiegelden zelf over te maken.  
b)    Indien er na herhaaldelijk verzoek geen contributie inning mogelijk is, zal Artikel 25, lid a, in werking treden.  Kosten voortvloeiende uit het niet of niet tijdig voldoen, aan de in dit artikel genoemde financiële verplichtingen, zullen op betrokken leden worden verhaald.

c) Indien de veteraan door ziekte of andere omstandigheden (tijdelijk) niet in staat is om zijn financiele verplichting te voldoen kan de veteraan (of zijn thuisfront) om vrijstelling van contributie te vragen, zodat hij toch aan alle activiteiten kan blijven deelnemen. De aanvraag voor vrijstelling dient ingediend te worden via de nuldelijnscoordinator.

24)    Artikel 24. Correspondentie.
a)    Alle correspondentie van de leden aan het Bestuur dient tenminste - voorzien te zijn van het lidmaatschapsnummer.
b)    De leden dragen er zorg voor dat hun correspondentieadres bij de ledenadministratie bekend is.
c)    Anonieme correspondentie wordt binnen de Vereniging als niet ontvankelijk verklaard. 

25)    Artikel 25. Royeren.
a)    Bij overtreding van enige verbodsbepaling en / of niet nakomen van enige verplichting aan de leden opgelegd in de Statuten of in dit Huishoudelijk Reglement, kan het Bestuur het betreffende lid royeren. 
b)    Het Bestuur zal de leden hierover tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering informeren.

26)    Artikel 26. Voorstellen t.b.v. Algemene Ledenvergadering.
a)    Voorstellen ter behandeling in de Algemene Ledenvergadering kunnen het hele jaar bij de secretaris worden ingediend.
b)    Over de behandeling van moties, ingediend kort voor of tijdens de Algemene Ledenvergadering, beslist in eerste instantie: het Bestuur, in twee instantie bij meerderheid van stemmen: de Algemene Ledenvergadering.

27)    Artikel 27.
De voorzitter beslist zo nodig op welke wijze zal worden gestemd, stelt indien nodig een stemcommissie samen en stelt de uitslag van de stemming vast. 

28)    Artikel 28.
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen. 

29)    Artikel 29.
De gevallen waarin interpretatie van dit Huishoudelijk Reglement noodzakelijk is en in alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, berust de beslissing, behoudens verantwoordelijkheid aan de Algemene Ledenvergadering, bij het Dagelijks Bestuur. 

30)    Artikel 30.
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de dag waarop het in de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.
w.g. voorzitter A.T. Vermeij.
w.g. secretaris F.E.T.J. van Dijk
w.g. penningmeester N.G.J. Hooft.