Verslag van de op 11 oktober 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering

 

1. Opening
a. De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en heet eenieder welkom op de algemene ledenvergadering (ALV). Een speciaal woord van welkom voor de dragers Gouden Fuseliersspeld.

2. Mededelingen Voorzitter
a. De vereniging telt op moment van ALV 227 leden en er zijn geen royementen te behandelen.
b. Voor deze ALV hebben zich 57 personen aangemeld
c. Voor de kameraadschappelijke maaltijd hebben zich 95 leden en gasten aangemeld en 10 leden hebben zich afgemeld.

3. Verslag vorige vergadering
a. Er zijn geen bemerkingen op het verslag van de vorige vergadering en deze wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Ingekomen stukken
a. De voorzitter leest de voordracht Gouden Fuseliersspeld aan Aooi A.C.M. Brands voor, waarna de vergadering onder luid applaus instemt met de benoeming. Hierna wordt de verraste decorandus de zaal in gelaten en wordt het kleinood door de voorzitter en de Regimentscommandant opgespeld.

5. Mededeling Regimentscommandant
a. Luitenant-kolonel der Fuseliers H. Gorissen neemt het woord en introduceert de inmiddels al bijna traditionele film met daarop beelden van afgelopen jaar. Deze film is terug te kijken op het YouTube-kanaal van 17 Painfbat GFPI of op verzoek bij de Sectie S1 te verkrijgen.

6. Financieel verslag penningmeester
a. De penningmeester licht het financieel jaarverslag "boekjaar_2017" toe.
b. De vergadering besluit om de contributie op Eu 25,- per jaar te houden.

7. Kascontrolecommissie (KCC)
a. Majoor Luijten presenteert de uitgevoerde controle door de KCC.
b. De KCC adviseert om het bestuur decharge te verlenen voor h et gevoerde financiële beleid en de vergadering stemt hiermee in.
c. Het verslag van de KCC is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

8. Bestuursverkiezing
a. Scheidend voorzitter Leen Noordzij stelt zijn positie ter beschikking en stelt vast dat Hans van der Louw de enige gegadigde is om hem op te volgen.
b. De vergadering stemt in met het aanstellen van de nieuwe voorzitter Hans van der Louw.
c. Hans van der Louw neemt het woord en dankt zijn voorganger uitgebreid voor 10 jaar voorzitterschap. 

9. Ingelast agendapunt
a. De nieuwe voorzitter last een agendapunt in en verzoekt Leen Noordzij om de zaal te verlaten.
b. De nieuwe voorzitter legt uit dat de statuten van de vereniging de optie bieden om ereleden te benoemen, maar dit is nog nooit gebeurd. Hij draagt Leen Noodzij voor als eerste erelid van de vereniging. De aanwezige leden nemen dit voorstel over.
c. Leen Noordzij wordt weer binnen geleid en middels het overdragen van een schilderij en het voorlezen van de voordracht benoemd tot eerste erelid van de VVOGFPI. 

10. Rondvraag
a. Er zijn geen gegadigden voor de rondvraag.

11. Sluiting
a. Voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur