Verslag van de op 14 oktober 2021 gehouden Algemene Ledenvergadering (ALV)


 1. Opening
  1. De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en heet eenieder welkom op de algemene ledenvergadering (ALV). Een speciaal woord van welkom voor de dragers Gouden Fuseliersspeld.
 2. Mededelingen Voorzitter
  1. Voorzitter gaat in op de afgelopen twee jaar waarin we elkaar door de COVID-situatie een beetje kwijt zijn geraakt. Dit maakt gezamenlijke activiteiten, zoals de kameraadschappelijke maaltijd extra waardevol. De voorzitter roept de aanwezigen op om ieder volgend jaar iemand “mee te nemen” die dit jaar niet aanwezig is.
  2. Sinds de vorige ALV zijn ons twee leden ontvallen, te weten Luitenant-kolonel b.d. Jan van der Meer en Eerste-luitenant b.d. H.G. Hoogerduyn Strating.
  3. De vereniging telt op het moment van de ALV 233 leden en er zijn geen royementen te behandelen.
  4. Voor de kameraadschappelijke maaltijd hebben zich 86 leden en gasten aangemeld.
  5. Er zijn enkele afmeldingen onder moverende redenen, met name genoemd Roland de Jong, Peter Aerts, Hans van Diemen, Pieter van Heeswijck, Cees Leenhouts. Marcel van Luit, Marco Spies, Luc Vermeulen en Rudi Hemmes.
 3. Verslag vorige vergadering
  1. Er zijn geen bemerkingen op het verslag van de vorige vergadering en deze wordt zonder wijzigingen aangenomen.
 4. Ingekomen stukken
  1. Doordat ALV 2020 geen doorgang vond, ontstond er een “boeggolf” aan voordrachten voor de Gouden Fuseliersspeld. Onder het motto “stel niet uit, wat vandaag kan” worden alle voordrachten ter stemming gebracht.
  2. Luc Vermeulen wordt voorgedragen vanwege zijn verdiensten voor de VOSIB en als redacteur van de Vaandeldrager. Henrie Doreleijers wordt voorgedragen vanwege zijn verdiensten als redacteur voor de Vaandeldrager en als webmaster. Melanie Giesen wordt voorgedragen vanwege haar verdiensten als regimentsvrijwilliger. Helga Meindertsma wordt voorgedragen vanwege haar verdiensten als penningmeester VVOGFPI en secretaris van het Steunfonds.
  3. De ALV gaat akkoord met alle vier de voordrachten door middel van acclamatie, waarbij de Gouden Fuseliersspelden formeel zijn toegekend en bijgeschreven in het Register (link). De uitreiking van de gouden reverssteekspeld gebeurt echter niet tijdens de ALV, maar bij aanvang van de Kameraadschappelijke Maaltijd.
 5. Mededeling Regimentscommandant
  1. Luitenant-kolonel der Fuseliers G.R. Dimitriu neemt het woord en geeft aan dat hij twee jaar geleden een vooruitblik gaf aan de hand van zijn kernwoorden “vechten, vernieuwen en verbinden”.
  2. Daarna toont de Regimentscommandant filmbeelden die tonen hoe deze kernwoorden er de afgelopen jaren in de praktijk uit zagen (youtube-link?).
  3. Hierna geeft de Regimentscommandant aan dat “verbinden” wel geleden heeft onder de COVID-situatie. Desondanks is 17PIB GFPI op dit moment het best gevulde bataljon van de Landmacht dat binnenkort zal “vechten” als VJTF-eenheid onder leiding van 37(DEU)PzBrig.
  4. De Regimentscommandant sluit af met de mededeling dat hij vertrouwen heeft in de toekomst, met name omdat oude bekende van het Regiment Niels Verhoef hem zal opvolgen als Regimentscommandant.
 6. Financieel verslag penningmeester
  1. De penningmeester licht het financieel jaarverslag van de boekjaren 2019 en 2020 toe. Het gaat om twee jaren, omdat er in 2020 geen ALV is gehouden.
  2. De beide financiële jaarverslagen zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.
 1. 7. Kascontrolecommissie (KCC)
  1. Kolonel der Fuseliers b.d. Harold Jacobs en majoor der Fuseliers Gideon Manger presenteren het verslagen van de uitgevoerde controles over 2019 en 2020.
  2. De KCC adviseert de penningmeester om de Robeco-rekening samen te voegen met de hoofdrekening. Verder verzoekt de KCC aan alle leden om gebruik te maken van de automatische incasso ten behoeve van de contributie, aangezien dit het financiële beheer van de vereniging ten goede komt.
  3. Ten slotte adviseert de KCC om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in de afgelopen jaren. De vergadering stemt hier unaniem mee in.
  4. De beide verslagen van de KCC zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.
  5. De voorzitter vraagt of er vrijwilligers zijn voor de KCC ten behoeve van de volgende ALV. Majoor der Fuseliers Remco Colier en majoor der Fuseliers Gideon Manger bieden zichzelf hiervoor aan, waarvan akte.

 1. 8. Rondvraag
  1. Nelleke Swinkels geeft aan dat Rudi Hemmes, bij monde van Madeleine, alle deelnemers doet groeten. Vervolgens vertelt Nelleke kort over de toestand van Rudi Hemmes.
  2. Guus van Leeuwe brengt de groeten van Martin Bevers over aan alle aanwezigen. Vervolgens merkt hij op dat hij nu het oudst aanwezige lid is en in die hoedanigheid graag namens alle het bestuur dankt voor hun werk en inzet voor de vereniging.
 1. 9.  Sluiting
  1. Voorzitter sluit de vergadering om 18.34 uur en wenst alle aanwezigen een gezellige kameraadschappelijke maaltijd toe.