Verslag van de op 10 oktober 2019 gehouden Algemene Ledenvergadering


 1. Opening
  1. De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en heet eenieder welkom op de algemene ledenvergadering (ALV). Een speciaal woord van welkom voor de dragers Gouden Fuseliersspeld.
 2. Mededelingen Voorzitter
  1. Voorzitter gaat in op de locatie van deze ALV en de aansluitende kameraadschappelijke maaltijd. Door verbouwing vindt deze ALV plaats in een ietwat andere omgeving dan gebruikelijk.
  2. De vereniging telt op het moment van de ALV 223leden en er zijn geen royementen te behandelen.
  3. Voor de kameraadschappelijke maaltijd hebben zich 66 leden en gasten aangemeld.
  4. Onder de afmeldingen in elk geval de secretaris die vanwege werk gerelateerde verplichtingen afwezig is en de Regimentskapitein die vanwege een verhuizing niet aanwezig kan zijn.
 3. Verslag vorige vergadering
  1. Er zijn geen bemerkingen op het verslag van de vorige vergadering en deze wordt zonder wijzigingen aangenomen.
 4. Ingekomen stukken
  1. Er zijn geen ingekomen stukken om te behandelen in deze vergadering.
 5. Mededeling Regimentscommandant
  1. Luitenant-kolonel der Fuseliers G.R. Dimitriu geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar van 17 Painfbat GFPI. Hij neemt de aanwezigen daarnaast vooral mee in de te verwachten activiteiten en zijn oogmerk voor de komende periode.
  2. Vanuit de aanwezige leden wordt waardering voor het bataljon uitgesproken en men wenst de Regimentscommandant en al zijn mensen alle goeds toe in het komende jaar.
 6. Financieel verslag penningmeester
  1. De penningmeester licht het financieel jaarverslag van boekjaar 2018 toe.
  2. Het financieel jaarverslag is als bijlage bij dit verslag toegevoegd.
 1. 7. Kascontrolecommissie (KCC)
  1. Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Pieter van Heeswijk en majoor der Fuseliers Remco Colier presenteren het verslag van de uitgevoerde controle.
  2. De KCC adviseert om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hier unaniem mee in.
  3. Het verslag van de KCC is als bijlage bij dit verslag toegevoegd.

 1. 8. Rondvraag
  1. In de rondvraag onderstrepen enkele leden het belang van deze ALV. Zij geven daarbij aan dat ze ook belang hechten aan de aanwezigheid van zoveel mogelijk (bestuurs)leden en sleutelfunctionarissen.
 1. 9.  Sluiting
  1. Voorzitter sluit de vergadering om 18.50 uur en wenst alle aanwezigen een gezellige kameraadschappelijke maaltijd toe.