Verslag van de op 26 oktober 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering

 

1. Opening
a. De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en heet eenieder welkom op de algemene ledenvergadering (ALV) in het jaar dat onze vereniging 65 jaar bestaat en dat het Regiment 25 jaar geleden naar Oirschot verhuisde. Een speciaal woord van welkom voor de dragers Gouden Fuseliersspeld. De voorzitter excuseert de secretaris, Peter Aerts, die vanwege een blessure niet aanwezig kan zijn.

2. Mededelingen Voorzitter
a. Sinds vorige ALV op 3 november 2016 zijn er vier leden overleden:
i. De weledelgestrenge heer   A.L. Speijers   5 februari 2017
ii. Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d.  W. Kool    23 juni  2017
iii. Kapitein der Fuseliers b.d.   A.J.R. Hamming 12 juli 2017
iv. Generaal-majoor der Fuseliers b.d.  A.P.A van Daalen   15 juli 2017
b. De voorzitter verzoek om een moment stilte, dat zij mogen rusten in vrede.
c. De vereniging telt op moment van ALV 227 leden en er zijn geen royementen te behandelen.
d. Voor deze ALV hebben zich 57 personen aangemeld
e. Voor de kameraadschappelijke maaltijd hebben zich 91 leden en gasten aangemeld en 22 leden hebben zich afgemeld.
f. Er is dit jaar een overzicht samengesteld van alle oud-besturen, welke opgenomen is in de archieven van de vereniging. Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

3. Verslag vorige vergadering
a. Er zijn geen bemerkingen op het verslag van de vorige vergadering en deze wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Ingekomen stukken
a. Kapitein der Fuseliers b.d. J.W. Klitsie is 65 jaar lid van de vereniging en is derhalve op 22 september 2017 bezocht door de secretaris Peter Aerts en bestuurslid ton Vermeulen. Bij dit bezoek is hem een Regimentsboek aangeboden.
b. Bestuurslid Ton Vermeulen presenteert het “Protocol Erelid” dat na enige discussie wordt aangenomen. Het protocol luidt als volgt “Tot erelid van de VVOGFPI kan bij unaniem besluit van de ALV worden benoemd een persoon wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de Vereniging. Voor de benoeming tot erelid is niet noodzakelijk dat de betreffende persoon gewoon lid is van de Vereniging of dat zou kunnen worden. De maatschappelijke positie van de te benoemen persoon kan in aanmerking worden genomen.”
c. De voorzitter verzoek Kapitein der Fuseliers M. Creemers de zaal te verlaten en leest de voordracht Gouden Fuseliersspeld voor, waarna de vergadering onder luid applaus instemt met de benoeming. Hierna wordt de decorandus weer terug de zaal in gelaten en wordt het kleinood door de voorzitter en de Regimentscommandant opgespeld.

5. Mededeling Regimentscommandant
a. Luitenant-kolonel der Fuseliers H. Gorissen neemt het woord en legt uit dat hij het jaaroverzicht deze keer anders zal aanpakken. Hij zal een film met daarop beelden van afgelopen jaar vertonen. Deze film is terug te kijken op het YouTube-kanaal van 17 Painfbat GFPI of op verzoek bij de Sectie S1 te verkrijgen.

6. Financieel verslag penningmeester
a. De penningmeester licht het financieel jaarverslag "boekjaar_2016.xlsx" toe.
b. De vergadering besluit om de contributie op Eu 25,- per jaar te houden.

7. Kascontrolecommissie (KCC)
a. Luitenant-kolonel Van Dijk presenteert de uitgevoerde controle door de KCC en het verslag "2017_vvogfpi_kcc_verslag.doc".
b. De KCC heeft een voorstel om geen artikelen meer te verkopen namens de vereniging en de penningmeester geeft gehoor aan dit verzoek door de resterende Zijden Fuseliersstrikken over te doen aan de Webshop GFPI, waar voortaan alle Regimentsartikelen te verkrijgen zijn onder verantwoordelijkheid van de St.B&G.
c. De KCC adviseert om het bestuur decharge te verlenen voor h et gevoerde financiële beleid en de vergadering stemt hiermee in.
d. Het verslag van de KCC is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

8. Bestuursverkiezing
a. Onder dankzegging wordt afscheid genomen van scheidend secretaris Peter Aerts. Hij is niet aanwezig, maar zal met een fles Calvados bedankt worden door de voorzitter.
b. De vergadering stemt in met het aanstellen van de nieuwe secretaris Mathijs Creemers.
c. De vergadering stemt in met het aanstellen van nieuw bestuurslid Benjamin Hoeberichts als opvolger van de vorig jaar afgetreden Marcel Duvekot.
d. Volgend jaar zal voorzitter Leen Noordzij aftreden. Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden voor 1 oktober a.s. via vvogfpi@fuseliers.nl.

9. Rondvraag
a. Er zijn geen gegadigden voor de rondvraag.

10. Sluiting
a. Voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur