Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven Van Goor Fonds

VERVANGEN/VERWIJDEREN

Beleidsplan

Doelstelling beleidsplan

De Stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen, waar dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk blijkt te zijn. Dit houdt in dat de Stichting zorgt voor financiële ondersteuning van veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene van de Irenebrigade (WOII), Politionele Acties (1946-1949), Libanon (1979-1984), Bosnië (1994-2010), Irak (2003-2005), Afghanistan (2006-2010) en Mali (2013-2015).

Deze ondersteuning wordt alleen geboden als de veteraan in kwestie bij geen enkele andere instantie meer terecht kan voor de gevraagde hulp. De voorstellen voor ondersteuning komen vooral van onze zuster vereniging de VVVGFPI (ook ANBI) die zich bezighoudt met het in stand houden van de band tussen de veteranen en de actief dienende militairen en het begeleiden bij het oplossen van psychosociale problemen. Waardoor deze groep van circa 6000 mensen uit alle lagen van onze samenleving hun (traumatische) ervaringen beter kunnen verwerken en dus beter kunnen functioneren in onze samenleving.

Werkzaamheden/activiteiten

  • Bestuursvergadering gericht op beleid, activiteiten en fondsenwerving naar behoefte door het jaar heen, maar tenminste in maart en oktober.
  • Besluitvorming aangaande concrete financiële steunverleningen (gratificaties) in vergaderingen, besprekingen of per mail.
  • Fondsenwerving.
  • Beleggen van fondsen/vermogen.
  • Communicatie tijdens reünies, via website www.fuseliers.nl, social media en het regimentsblad De Vaandeldrager (4 edities per jaar).
  • Afleggen van verantwoording.

Bestuur

Het bestuur van het steunfonds bestaat momenteel uit:

• Brigade-generaal der Fuseliers b.d. A.T.Vermey, voorzitter;

• Generaal-Majoor b.d. R.W.Hemmes, oud-lid van de Brigade;

• Majoor H.van Stratum-Meindertsma, secretaris;

• Luitenant-kolonel b.d. J.van der Meer, Penningmeester;

• Luitenant-kolonel b.d. H.Lourens;

• De Commandant van het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene;

• F.J.J. van der Meeren, Sociaal Medewerker, Secretaris van de Vereniging van Oud Strijders van de Prinses Irene Brigade, adviseur van het bestuur.

Fondsen werving

De fondsenwerving van de Stichting wordt ondersteund door actieve communicatie (tijdens reünies, websitewww.fuseliers.nl , social media en het regimentsblad De Vaandeldrager). De fondsen worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties;

  • Schenkingen/giften, erfstellingen en legaten;

  • Alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer fondsen

De Stichting wordt voor het beheer van haar fondsen/vermogen ondersteund door een beleggingsadviseur van Philipse & Co. De fondsen zijn belegd op spaarrekeningen en in beleggingsfondsen met brede spreiding en dus laag risico. De penningmeester is hier namens het stichtingsbestuur de spil in. Jaarlijks vindt er een controle van de jaarrekening en kascontrole plaats.

Besteding fondsen

Het bestuur van de Stichting bepaalt jaarlijks het bedrag dat beschikbaar is voor steunverlening in het komend jaar. Met dat vastgestelde bedrag voor het betreffende jaar als vertrekpunt, neemt de coördinator van het bestuur de binnengekomen aanvragen in behandeling en doet voorstellen voor de besluitvorming (positief/negatief advies en de hoogte van de gratificatie) aan het gehele bestuur. Wanneer nodig zal het bestuur de prioriteitsvolgorde uit de statuten toepassen. Daarnaast kan ook meer generieke steun aan veteranenactiviteiten t.b.v. GFPI worden verleend.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en voor administratieve benodigdheden.