Geschiedenis van het Steunfonds

Prinses Irene embleem

Ontstaan van het fonds

In de Vaandeldragers 63 tot en met 68 is uitvoerig verteld hoe het “Generaal Noothoven van Goor Fonds”? en het “Studie en Steun Fonds Prinses Irene”? zijn opgericht en hoe deze fondsen op 1 februari 1985 zijn samengevoegd onder de naam van het oudste fonds: het “Noothoven van Goor Fonds”? opdat de naam van de oprichter niet verloren zou gaan. Ik wil hier graag wat over het begin van de fondsen benadrukken, zodat wij op de juiste wijze thans ermee omgaan. Op 10 mei 1940 woonde de Luitenant-kolonel G.B. Noothoven van Goor in Engeland. Hij ontving op 1 juni 1940 de mensen die met een veerboot in Engeland waren aangekomen in Porthcawl en begeleidde hen naar Congleton. Hij werd bevorderd tot Generaal-majoor en overleed in maart 1942. Enige maanden later werd door twee officieren van de Prinses Irene Brigade een stichting opgericht met de Naam Generaal Noothoven van Goor, waarvan het doel was: ”?Leden die deel uitmaken, of uitgemaakt hebben van de Koninklijke Landmacht in Engeland of hun nabestaanden, financieel te steunen”?.

Initiële middelen

Van Tienhoven, die als Voorzitter optrad, realiseerde zich dat er naast het kleine oprichtingskapitaal, dat zij zelf hadden geschonken, meer geld in de pot moest komen, om na de oorlog te kunnen functioneren. Uit hoofde van zijn functie wist hij dat de schepen die op 10 mei 1940 op weg naar Nederland waren, hun goederen in Engeland hadden gelost. Hij wist ook dat er in de London Docks Amerikaanse sigaretten waren opgeslagen, die weliswaar de bombardementen hadden overleefd, maar die, als ze daar tot het einde van de oorlog zouden blijven liggen, niet meer om te roken waren.

Om een lang verhaal kort te maken: van Tienhoven wist van de diverse Nederlandse instanties toestemming te krijgen om de sigaretten belastingvrij in te voeren en uitsluitend aan de Nederlandse strijdkrachten te verkopen. De kantines droegen braaf van elke 240 pakjes verkochte Amerikaanse sigaretten 1 pond af en op deze manier kon het Generaal Noothoven van Goor Fonds een werkkapitaaltje opbouwen, waarmee het na de oorlog zijn werkzaamheden kon beginnen.

Toen in de zomer van 1943 bekend werd dat de Brigade uit het kamp weg zou gaan om zich voor te bereiden op de invasie van het continent, werd de brigadecommandant gevraagd: Wat moet er met het kantinegeld gebeuren? ”? De Overste de Ruyter van Steveninck dacht lang na en zei tenslotte: “ik kan dat geld moeilijk meenemen te velde. Houdt het maar hier en geef het me maar later als we weer in bevrijd Nederland zijn”?. In de zomer van 1945 werd hem de cheque overhandigd. Of de generaal zich nog iets herinnerde van het gesprek in 1943 is niet bekend maar hij toonde zich blij verrast. Enige maanden later werd een stichting in het leven geroepen met de naam Studie- en Steun Fonds “Prinses Irene”? Het geld had dus een goede bestemming gevonden. Aangezien er veel overeenkomsten waren in de doelstellingen van het Generaal Noothoven van Goor Fonds en het Studie- en Steun Fonds werd door de besturen van beide fondsen besloten de twee fondsen onder te brengen in één stichting. Door een statutenwijziging werd de samensmelting van de twee fondsen op 1 februari 1985 in een notariële akte vastgelegd, waarin de oprichtingsdatum van het oudste fonds, het Generaal Noothoven van Goor Fonds, van 28 september 1942 werd aangehouden. Hierdoor is bereikt dat de naam van Generaal Noothoven van Goor blijft voortleven en de overgebleven gelden een goede bestemming kunnen blijven krijgen, ook in de toekomst.

Het huidige fonds

De doelstelling van de “Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven van Goor Fonds”? luidt kort samengevat, steun verlenen in noodzakelijk gebleken gevallen aan:

”? leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”?, hun weduwen en kinderen voor zover deze nog geen 21 jaar zijn ;

”? leden van de bataljons van het Garde Regiment “Prinses Irene”?, die in de jaren 1954-1960 in het voormalige Nederlands Oost-Indië hebben gediend, hun weduwen en kinderen voor zover deze nog geen 21 jaar zijn;

De helmhoed grijpt terug op de traditionele Britse afkomst van het regiment: het

is net als het rode tenue geïnspireerd op de “full dress”? van de Britse infanterie.

Officieren dragen de helmhoed met een gouden rand, al is nu de praktijk dat alleen

hoofdofficieren deze helm dragen, zoals te zien is op de foto van Prinsjesdag 2015.

”? leden van het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Irene”?; hun weduwen of hun minderjarige kinderen, voor zover deze nog geen 21 jaar zijn;

”? het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Irene“ voor zover dat betrekking heeft op het handhaven en voortzetten van de tradities van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”?.

 

Het bestuur van het steunfonds bestaat momenteel uit:

”? Brigade-generaal der Fuseliers b.d. A.T.Vermey, voorzitter;

”? Generaal-Majoor b.d. R.W.Hemmes, oud-lid van de Brigade;

”? Majoor H.van Stratum-Meindertsma, secretaris;

”? Luitenant-kolonel b.d. J.van der Meer, Penningmeester;

”? Luitenant-kolonel b.d. H.Lourens,

”? De Commandant van het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene .

”? F.J.J. van der Meeren, Sociaal Medewerker, Secretaris van de Vereniging van Oud Strijders van de Prinses Irene Brigade, adviseur van het bestuur,

Middelen van het fonds

De huidige middelen van het fonds bestaan uit subsidies, donaties, schenkingen, giften, erfstellingen en legaties, enz. De middelen van de fondsen zijn nooit groot genoeg geweest om periodiek uitkeringen te doen. Gelukkig zijn de Sociale voorzieningen in Nederland zodanig dat dit ook niet nodig is. Toch zijn er soms hiaten, waarin het Fonds door een eenmalige uitkering kan helpen. Gezien de toenemende uitzending van Fuseliers naar het buitenland streeft ons bestuur ernaar meer inkomsten te verwerven om ook in de toekomst onze aanvullende taak te kunnen blijven vervullen. Zullen we in de toekomst weer een mogelijkheid kunnen bezien of de inkomsten van de kantine ons iets kunnen brengen of zullen we zelf een kapitaal bijeen brengen om onze collega’s die in nood zitten te kunnen helpen?

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT